Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Splněné přání města Javorník

V roce 2007 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Javorník-ves. Město Javorník si po skončení projekční části pozemkové úpravy stanovilo harmonogram realizace společných zařízení.

Téměř na konci seznamu byla k realizaci vybrána i polní cesta C-7. Důvodem umístění v seznamu na konci nebyla skutečnost, že by tato polní cesta nebyla až tak potřeba, ale fakt, že v trase této polní cesty měl být vybudován ŘSD obchvat města Javorníku. Pro tuto stavbu pozemkový úřad nachystal pozemky a umožnil jejich výkup v rekordním čase. Polní cesta C-7 je cestou páteřní a umožňuje vyloučení zemědělské a lesní dopravy z města Javorníku a ulehčí i části obchvatu, která jde městem Javorník.

Vlastní realizace obchvatu byla pozdržena a ovlivněna úspornými balíčky. Původně totiž město i s pozemkovým úřadem doufalo, že tato polní cesta bude vybudována společně s obchvatem. Nicméně lidé míní a realita mění. V rámci obchvatu byla vybudována jen napojení, která končila dvacet metrů od krajnice silnice první třídy.

Polní cesta C-7 zpřístupňuje jihozápadní část zemědělské části katastru Javorník-ves a zároveň umožňuje svoz dřeva z oblasti Račího údolí, které tvoří jednu z hlavních přístupových bran do Rychlebských hor, přímo na manipulaci u železničního nádraží v Javorníku.

Cesta C-7 byla projektována jako jednopruhová polní cesta, kategorie P 4/30 s oboustrannými zpevněnými krajnicemi. Polní cesta C-7 je vedena v trase stávající nezpevněné cesty, která vyhovuje návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KPÚ v k. ú. Javorník Ves. Začátek stavebních úprav je v cestním km 0,0, v místě levostranného připojení na silnici I/60 ve směru Javorník - Jeseník. Od tohoto připojení směřuje cesta C-7 východním směrem. Úrovňově kříží v km 0,252-0,336 nově navrženou přeložku silnice I/60. Tento úsek je řešen v rámci projektované přeložky silnice I/60. Křížení bylo polohově a výškově odsouhlaseno v rámci zpracovaného projektu KoPÚ. V km 0,720 se stočí k severu a následně v km 0,840 cesty C-7 k severovýchodu až na křižovatku se silnicí II/457, kde se připojí zprava na silnici II/457 ve směru Javorník-Bernartice. Konec upravovaného úseku cesty C-7 je v km 1,531. Polní cesta je odvodněná drenáží do souběžně vedeného příkopu. Po cestě se vypořádává s křížením technických sítí zejména vysokotlakovým potrubím plynovým a telekomunikačním optickým kabelem. Konstrukce byla navržena s ohledem na požadavek Lesů ČR, které budou polní cestu využívat k svozu dřeva.

Celková hodnota investice je 7 249 120,50 Kč. Původní smluvní cena na realizaci polní cesty byla 7 288 068,-  Kč. Tato cena byla na základě dodatku snížena na 7 072 161,- Kč, tedy bez mála o 180 000,- Kč. Úspora byla dosažena díky dobré práci stavebního dozoru, autorského dozoru a především pracovníků SPÚ, kteří dokázali reálně posoudit potřebnost některých prací navržených v projektové dokumentaci.

Podstatná část nákladů byla financovaná z Evropské unie Programu rozvoje venkova a po kolaudaci byla stavba protokolárně předána dne 12. 5. 2015 městu Javorník do jeho vlastnictví.

Tvrdit, že obyvatelé města Javorníku včetně osazenstva radnice bude plakat štěstím, je hodně nadnesené, ale s určitostí lze tvrdit, že polní cesta bude mít velmi kladný vliv na přístupnost zemědělských pozemků, dojde k omezení zemědělské a lesní dopravy z oblasti města Javorníku a části obchvatu města, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení spotřeby paliv. Polní cesta přispěje k protierozní ochraně už jen tím, že rozdělí velké bloky orné půdy.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace