Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Řešení problematiky protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou.

V průběhu roku 2015 byla ustanovena pracovní skupina, která se zabývá řešením protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Pracovní skupina je složena z pracovníků ústředí SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Poboček Nový Jičín a Přerov, s.p. Povodí Odry, starostové dotčených obcí, zpracovatelé návrhu pozemkových úprav a odborníci z VÚT Brno. Jednání probíhají na KPÚ pro Olomoucký kraj, na s.p. Povodí Odry v Ostravě a na Obecním úřadě v Jeseníku nad Odrou. V minulém roce měla pracovní skupina 3 jednání. Letos se uskutečnilo již 5 jednání pracovní skupiny.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je navrhnout zpomalení průtoku vody ve vodním toku Luha, který vede přes Obec Jeseník nad Odrou. V dané lokalitě již byla povodeň v letech 1985, 1997 a 2009. Zadržení vody a zpomalení průtoku vody řeší SPÚ komplexními pozemkovými úpravami. Povodí Odry s.p. již provedlo úpravu na části koryta Luhy a na další část úpravy koryta toku má vyhotovenou prováděcí projektovou dokumentaci. Dalším důležitým prvkem, který by měl zpomalit průtok vody ve vodním toku Luha je vybudování retenční nádrže na vodním toku Rybník, který je jedním z přítoků Luhy.

Komplexní pozemkové úpravy probíhají v katastrálním území Jeseník nad Odrou. V okolních katastrálních územích provádí Pobočka Nový Jičín osvětovou činnost,    protože o pozemkové úpravy není ze strany vlastníků a zejména uživatelů půdy zájem. Dalším problémem je nedostatek státní půdy na navrhovaná společná zařízení. SPÚ má omezené možnosti na výkup pozemků z důvodu stávající legislativy. Každý subjekt, který má zájem koupit pozemky vždy nabídne vyšší kupní cenu než může nabídnout SPÚ.

Na území Olomouckého kraje v okrese Přerov podél horního toku vodního toku Luha byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Bělotín, Nejdek u Hranic, Lučice na Moravě a Polom u Hranic. Na základě doporučení pracovní skupiny byly v průběhu roku 2017 zahájeny KoPÚ v k.ú. Kunčice a Jindřichov u Hranic. V průběhu let 2016 – 2017 byla v k.ú. Bělotín realizována I. etapa navržených protierozních a protipovodňových opatření. II. etapa  realizace navržených protierozních a protipovodňových opatření byla zahájena v listopadu 2017. V I. čtvrtletí roku 2018 bude vypracovaná prováděcí projektová dokumentace na výstavbu protipovodňového poldru v k.ú. Polom u Hranic.

Ve spolupráci se s.p. Povodí Odry byla vypracovaná „Studie proveditelnosti vodní nádrže na vodním toku Rybník", kterou má Povodí Odry s.p. ve svých výhledech. Uvedenou studii vypracovali odborníci z VÚT Brno. Ze Studie vyplývá, že po technické stránce, včetně výsledků geologického průzkumu, lze v navržené lokalitě vodní nádrž realizovat. Budou následovat další jednání především se s.p. Povodí Odry o realizaci vodní nádrže. Po vyřešení všech úskalí bude muset Ústředí SPÚ ve spolupráci se s.p. Povodí Odry rozhodnout, zda uvedenou nádrž realizovat, kdy a kým a za jakých podmínek.

 

Prostor pro navrhovanou vodní nádrž

obr.1.jpg

 

Stávající koryto Luhy v Jeseníku nad Odrou

obr.2.jpg

obr.3.jpg

 

Vodní nádrž N6 v k.ú. Bělotín

obr.4.jpg