Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace prvků PSZ v k.ú. Zvole u Zábřeha

V současné době má Pobočka Šumperk dokončenou stavbu „Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa“. Součástí realizace je stavba Hlavní polní cesty HC – 03, rozdělená na 3 části o celkové délce 1570 m. Polní cesta je realizována jako jednopruhová s oboustrannými krajnicemi, s krytem z asfaltobetonu, odvodněna je podélným cestním příkopem. Polní cesta zajišťuje zpřístupnění zemědělských pozemků pomocí 19 hospodářských sjezdů. Při realizaci bylo provedeno kácení dřevin, které se nacházely v trase cesty a následně byla provedena výsadba doprovodné zeleně.

Dalším stavebním objektem je realizace Protierozní retenční nádrže č. 3, s délkou sypané hráze 136 m, výškou hráze 3,25 m a maximálním objemem zátopy 3.963 m3. Součástí nádrže je stavba 2 drátokamenných přehrážek s délkou 24 m a 16 m, výškou po přeliv 1,5 m a šířkou v koruně 1,4 m.
Realizací prvků společných zařízení dle schválených komplexních pozemkových úprav dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků.
Realizace vodohospodářských staveb zlepší protierozní opatření v lokalitách ohrožovaných přívalovými srážkami, dojde k zadržení a zploštění povodňové vlny.
Stavba je realizována z prostředků PRV. Celkové finanční náklady na realizaci stavby činí 19 773 415,00 Kč vč. DPH.
Termín předání staveniště byl 25. 2. 2019.
Termín zahájení stavebních prací 4. 3. 2019.
Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně 24. 10. 2019.
Termín předání a převzetí díla dne 31.10.2019.
Zhotovitelem stavby je společnost SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem.
Autorský dozor vykonává společnost TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Šumperk.
Technický dozor stavby vykonává Ing. Svatopluk Schuppler
Koordinátor BOZP je p. Jitka Štýbnarová, Olomouc.
Archeologický výzkum provedla společnost ARCHAIA Olomouc, z.ú.
Státní pozemkový úřad převede po kolaudačním řízení investici do majetku Obce Zvole, která bude dále vykonávat vlastnická práva a pravidelnou řádnou údržbu díla.

 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace