Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klopina a Postřelmov

K 30. 11. 2015 bylo Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Šumperk od zhotovitele KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna převzato dílo „Realizace výsadby interakčního prvku IP 62 část 1 v k.ú. Klopina“.

Toto dílo bylo realizací plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klopina, na pozemku o ploše 2010 m2, souběžně s pravostranným odvodňovacím příkopem polní cesty HPC1 od intravilánu Obce Klopina směrem ke k.ú. Zadní Újezd. Součástí díla za 193 851 Kč s DPH bylo vytýčení hranic pozemku, plošná úprava terénu, založení lučního trávníku a výsadba keřového a stromového patra s ukotvením a ochranou proti okusu.

Bylo vysazeno 244 ks stromků - 35 ks dubu letního, 35 ks dubu zimního, 35 ks lípy srdčité, 35 ks lípy velkolisté, 35 ks javoru mléč a 69 ks jeřábu ptačího. Keřů bylo vysazeno 550 ks – po 110 ks kaliny tušalaj, brslenu evropského, ptačího zobu evropského, lísky obecné a zimolezu pýřitého. Smlouva o dílo byla se zhotovitelem uzavřena dne 5. 11. 2015, dílo prošlo kontrolou autorského dozoru.

V dalších 3 letech má Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk u zhotovitele nasmlouvánu následnou údržbu díla, spočívající v kosení travního porostu, zalévání rostlin, kontrolou stavu s doplněním ukotvení, ošetření chemickými přípravky – odplevelení postřikem na mulč po založení kultury, ochranou nástřikem dřevin před okusem zvěří. Po provedení údržby bude dílo převedeno do majetku Obce Klopina, která k výsadbě na pozemku ve svém vlastnictví udělila souhlas. Realizace tohoto opatření komplexní pozemkové úpravy doplní územní systémy ekologické stability a zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Dne 30. 11. 2015 byl Městským úřadem Zábřeh vydán kolaudační souhlas pro stavbu „Polní cesta HC1 – část 1 v k.ú. Postřelmov“.

Toto dílo realizoval zhotovitel SPH stavby s.r.o. z Bystřice pod Pernštejnem, na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2015 se stavebníkem akce Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Šumperk. Dílo bylo převzato dne 12. 11. 2015. Celková hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 s méněprací neprovedením vápenné stabilizace (naměřené hodnoty statických zatěžovacích zkoušek pláně vyhověly předepsaným požadavkům projektové dokumentace) a víceprací provedením záchranného archeologického výzkumu (při záchranném archeologickém dohledu Archaia Olomouc o.p.s. učiněny nálezy) byla 2 577 442 Kč s DPH. Součástí díla bylo mimo stavební práce i vytyčení pozemku, osy komunikace, zaměření skutečného provedení, kácení dřevin při napojení na silnici Postřelmov – Bludov, osazení dopravního značení a ochrana stávajících inženýrských sítí.

Dílo prošlo kontrolou autorského i technického dozoru stavebníka a bude převedeno do majetku Obce Postřelmov. Asfaltobetonový povrch položen na 1758 m2, což umožní zpřístupnit zemědělské pozemky po celý hospodářský rok. Cílem navrženého opatření komplexní pozemkové úpravy - zpřístupněním se dále sníží prašnost a dopravně se naváže na vybudované polní cesty, přičemž dojde k lepší prostupnosti krajiny i pro pěší a cyklisty.