Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka – polní cesta C8

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jeseník, zahájil, na základě požadavku obce Mikulovice a sboru zástupců, realizaci první etapy plánu společných zařízení KoPÚ Mikulovice u Jeseníka.

Polní cesta C8 je navržena jako jednopruhová s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným pojížděným krytem z vrstev asfaltobetonu. Základní šířka vozovky 3,5 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,25 m z asfaltového recyklátu. Délka polní cesty je 1280 m.

Podél levé hrany koruny polní cesty je navržen ve staničeních 0,200 – 0,335 km a 0,355 – 0,763 km odvodňovací příkop, svádějící povrchové vody z okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch. Ve staničeních 0,335 km a 0,355 km polní cesty C8 jsou sváděné vody dále převedeny přes korunu polní cesty betonovou svodnicí. Podél nižší hrany zemní pláně polní cesty je navržena podélná odvodňovací drenáž sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné drceným kamenivem frakce 63-125 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 0,05 m.

Navrhovaná polní cesta C8 včetně násypů zemního tělesa je trasována na pozemku p. č. 4486 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka. Na počátku svého staničení se napojuje na místní komunikaci MK8 na hranici intravilánu obce Mikulovice. Dále je trasována podél stávajícího oplocení hřbitova jihozápadním směrem až po interakční prvek IP15, odtud se stáčí západním směrem až po konec pozemku p. č. 4486 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka, kde se napojuje na stávající nezpevněný sjezd z místní komunikace MK9. V místě napojení budou osazeny směrové sloupky červené barvy značící připojení polní cesty.

Niveleta polní cesty C8 je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací. Navržený příčný sklon je 2,5 % v koruně polní cesty a 4 % na zemní pláni. Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro třídu dopravního zatížení V. s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace. Konstrukce je navržena se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě třídy B a se zpevněným asfaltobetonovým pojížděným krytem.

Výstavba polní cesty je financována z dotačních peněz Evropské unie, konkrétně z Programu rozvoje venkova. Nabídková cena stavby je 6 855 126, 70 Kč bez DPH.

Polní cesta by měla být dokončena do konce listopadu 2017.

Polní cesta C-8 byla zařazena do první etapy realizace společných opatření díky osvícenému tlaku vedení obce, místních zemědělců a členů sboru zástupců. Nezřídka se totiž setkáváme s názory, že budování takových polních cest je zbytečným vyhazování peněz daňových poplatníků. Dovolím si uvést několik příkladů argumentů proti realizaci polních cest: „Polní cesta bude sloužit jen k tomu, aby spoluobčané měli kam vyvážet domovní odpad, budou ji užívat opilci, aby se vyhnuli policii při jízdě z hospody, budou tam závodit puberťáci na motorkách apod.“ Což jsou důvody pochybné, ale celkem pochopitelné, ale následují i důvody nepochopitelné jako např. „nepřipustím, aby tu vedla cesta, pokud tu cesta povede, děda by se v hrobě obrátil.“

Tato polní cesta byla navržena v komplexní pozemkové úpravě. Polní cesta zajišťuje přístupnost pro vlastníky pozemků v bezmála 130 hektarovém bloku orné půdy. Tento blok se rozkládá mezi zastavěnou částí obce Mikulovice a areálem bývalého vojenského prostoru.  Polní cesta má význam nejenom dopravní, ale funguje i jako protierozní opatření, už jen tím, že přerušuje povrchový odtok z okolních zemědělských pozemků. V rámci polní cesty bude vybudováno i velké zasakovací zařízení, které má za účel podpořit přirozenou retenci vody v místě tak, aby se snížil odtok povrchové vody.

Zemědělské pozemky v tomto prostoru se doposud obhospodařovaly pouze z vyjeté sezonní polní cesty, která byla vyjeta vždy poněkud jinak a docházelo k poškozování polních plodin a utužování orné půdy.

Polní cesta zlepší i obslužnost a dostupnost objektů v bývalé vojenské posádce. V neposlední řadě se polní cesta stane díky svému profilu a kvalitnímu povrchu „Mekkou“ bruslařů na in-line bruslích v Mikulovicích. Polní cesta bude přirozeně sloužit i jako cyklotrasa. Vzhledem ke svému umístění bude také jednoznačně svádět široké publikum k poklidným procházkám, neboť z polní cesty jsou i krásné výhledy na panorama Jeseníků. Společně s místními komunikacemi bude tvořit krásnou okružní trasu.

Polní cesta po dokončení výstavby a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude předána do vlastnictví obce Mikulovice. Pozemek pod touto cestou již byl do vlastnictví obce převeden v rámci zpracování pozemkových úprav.

                                                                                                                                                                                       

Začátek polní cesty – stav před realizací.jpg

                                                                                                                                                                                             Začátek polní cesty – stav před realizací

 

 

Trasa budoucí zpevněné polní cesty – stav před realizací.jpg

                                                                                                                                                                                Trasa budoucí zpevněné polní cesty – stav před realizací 

 

 

Probíhající práce – skrývka ornice.jpg

                                                                                                                                                                        Probíhající práce – skrývka ornice