Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace hlavní polní cesty se záchytným příkopem a prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, zrealizovala hlavní polní cestu se záchytným příkopem a interakčním prvkem zeleně v katastrálním území Plinkout. Uvedená polní cesta je dalším společným zařízením, které bylo zrealizováno podle schváleného návrhu plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plinkout.

Obec Plinkout byla dosud komunikačně spojena s Dlouhou Loučkou jen okresní silnicí III/4491. Po uvedené silnici byla vedena veškerá doprava s průjezdem přes zastavěnou část obce. Přitom zde již dříve existovalo i druhé spojení - severně od Plinkoutu nezpevněnou polní cestou na úpatí kopců až k zámku v Dlouhé Loučce. Zrealizovaná polní cesta umožnila s využitím finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR (celkové náklady 6,192 mil. Kč) odklonit těžkou zemědělskou a lesnickou dopravu mimo zastavěnou část obce a také ze  silnice III. třídy. Současně byl zajištěn přístup na pozemky vlastníkům a uživatelům, zlepšila se průchodnost krajiny a došlo k upravení odtokových poměrů v lokalitě.

Předmětem realizace bylo zhotovení hlavní polní cesty o celkové délce 1,094 kilometru (první část kategorie P6/40 o délce 0,638 km a druhá část kategorie P5/40 o délce 0,456 km), která na hranici katastrálního území navázala na již dokončenou polní cestu v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka. Souběžně s první částí cesty byl zhotoven záchytný odvodňovací příkop o délce 0,456 km se zpevněným dnem příkopovou tvárnicí do betonu. Příkopovou tvárnicí bylo zpevněno i dno pokračujícího silničního příkopu po levé straně silnice v délce 0,570 km. Na pozemcích byla provedena výsadba 48 kusů ovocných stromů o výšce do 1,8 metru s příslušenstvím interakčního prvku zeleně IP3. Celková konstrukce nové vozovky byla stanovena na 450 mm s konečnou úpravou z asfaltového betonu. Pro zajištění příjezdu na přilehlé, zemědělsky obdělávané parcely bylo zhotoveno 6 hospodářských sjezdů s propustky pro průtok vody. Při realizaci stavby byl proveden archeologický průzkum, při kterém byly zjištěny archeologické nálezy.

V současné době je na polní cestě vidět provoz návěsů se dřevem do místní provozovny, cesta je využívána těžkou zemědělskou a lesní technikou, místními občany a také hojně cyklisty a turisty. 

Po vydání kolaudačního souhlasu byla cesta předána do vlastnictví Obce Dlouhá Loučka. 

01 Polní cesta C3 před realizací 1.jpg

03 Polní cesta C3 před realizací 2.jpg

02 Polní cesta C3 po realizaci 1.jpg

04 Polní cesta C3 po realizaci 2.JPG