Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Pracovní setkání zástupců SPÚ se starosty měst a obcí okresu Šumperk

Dne 13. 9. 2016 se uskutečnilo na Pobočce v Šumperku pracovní setkání zástupců Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se starosty měst a obcí okresu Šumperk.

Všechny přítomné starosty měst a obcí přivítal ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Roman Brnčal, který v úvodním slově prezentoval činnost SPÚ, informoval o organizační struktuře úřadu v Olomouckém kraji a představil přednášející. Následně předal slovo vedoucímu Pobočky Šumperk Janu Tomečkovi.

Jan Tomeček ve svém vystoupení seznámil všechny přítomné s prezentací SPÚ a agendami řešenými na pobočce, zejména agendou provádění pozemkových úprav a správou nemovitostí.

Vedoucí Pobočky Šumperk všechny zúčastněné informoval o činnostech pobočky na úseku správy nemovitostí zabývající se uzavíráním nájemních a pachtovních smluv, uzavíráním smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích ve správě SPÚ a rovněž podal vysvětlení k zajištění údržby nepronajatých pozemků a zajištění kácení stromů na základě požadavků uživatelů pozemků.

V závěru své prezentace vyzdvihl spolupráci měst a obcí jako orgánů ochrany životního prostředí při zajišťování správy nemovitostí SPÚ.

Pracovnice pobočky Šumperk Eva Doležalová seznámila přítomné starosty s prezentací  pozemkových úprav a nezastupitelnou úlohou SPÚ při zajištění a ochraně životního prostředí v krajině v rámci řízení o pozemkových úpravách. Dále přítomné podrobně seznámila s problematikou jednoduchých a komplexních pozemkových úprav, s úlohou pozemkových úprav při zajišťování obnovy krajiny a s možností obcí a měst při financování realizovaných projektů vzešlých z plánů společných zařízení.

S další prezentací SPÚ zaměřenou na realizaci plánů společných zařízení, zejména výstavbu polních cest, interakčních prvků a doprovodné zeleně v rámci pozemkových úprav, seznámil všechny přítomné Ladislav Hegr. Ve svém vystoupení prezentoval výhodnost výstavby  polních cest pro obce z hlediska zajištění přístupnosti všem vlastníkům pozemků, využitelnosti pro uživatele zemědělských pozemků, ale i pro širokou občanskou veřejnost. Svou prezentaci doplnil fotodokumentací realizovaných zařízení - polních cest, výsadbou zeleně, protierozními a protipovodňovými opatřeními při pozemkových úpravách.

 Alena Dostálová, pracovnice KPÚ pro Olomoucký kraj, představila svou prezentaci zaměřenou na možnosti bezúplatných a úplatných převodů pozemků na obce dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Rovněž upozornila zástupce obcí na zpětné převody pozemků na SPÚ v případech, kdy převedené pozemky neplní uvedenou funkci, účel a podmínky stanovené zákonem při bezúplatných převodech pozemků na města a obce. Ve svém vystoupení podala informace k obesílání žádostí a zveřejňování veřejných nabídek k převodu nemovitostí ve správě SPÚ dle zákona č. 503/2012 Sb.

 Závěrem výše uvedení zástupci SPÚ odpovídali na dotazy starostů týkající se správy nemovitostí, zahajování pozemových úprav v konkrétních katastrálních územích a na výstavbu polních cest v rámci realizace schválených plánů společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách. 

Z četnosti dotazů ze strany starostů bylo zřejmé, že prezentace Státního pozemkového úřadu přítomné účastníky setkání zaujala a zmíněná témana byla pro zástupce měst a obcí přínosem. Přítomní starostové vyjádřili požadavek, aby se obdobná setkání opakovala v pravidelných intervalech.

 

2.jpg

 

1.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg