Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Polní cesty a PEO k. ú. Středolesí a k. ú. Boškov, okres Přerov

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, dokončil k 31. 5. 2016 realizaci polní cesty C3 a C16 spolu se svodným průlehem SP1 v k. ú. Boškov (místní část města Potštát) a polní cesty P1 se svodnými příkopy SP1-SP3 a výsadbu větrolamů VL1, VL6 a LBK6 v k. ú. Středolesí (místní část města Hranice). Realizované objekty byly navrženy a schváleny v komplexních pozemkových úpravách v uvedených katastrálních územích. Polní cesta C3 v k. ú. Boškov se napojuje na cestu P1 k. ú. Středolesí. Jejich realizací se zlepšila přístupnost okolních zemědělských pozemků, dopravní spojení obou obcí i přístup k samotě Kouty na hranici katastrálních území. Protierozní opatření – svodné průlehy - zabezpečí odvedení srážkových vod mimo zastavěné území obcí. Vysazená doprovodná liniová zeleň podél cest má funkci krajinotvornou a zároveň zabrání negativním účinkům větrné eroze, stejně jako výsadba větrolamů VL6 a LBK 6 v k. ú. Středolesí.

 

Středolesí:

Cesta P1 – délka 1366,81m, kat. P4/30, jednopruhová, šířka komunikace 5,5m s asfaltovým povrchem, doprovodná liniová zeleň – celkem 296 stromů a 1400 keřů geograficky původních druhů (javor babyka, javor mléč, habr obecný, dub zimní, lípa, jilm drsný).

Svodné příkopy SP1-SP3 – odvádějí vodu z údolnice nad cestou P1, délka 258,61m, končí napojením na příkop podél lesní komunikace, šířka 3m, hloubka příkopu 0,5m, v místě křížení se stávající polní cestou vybudován brod.

Větrolamy – výsadba na ploše 1,1282 ha, dvouřadé linie stromů s keřovým patrem.

 

Boškov:

Cesta C3 – zpevněná asfaltovým povrchem, šířka komunikace 4,5m, kat. P3,5/30, odvodnění příkopem, 12 sjezdů na sousední pozemky, 2 příčné žlaby pro odvedení vody z cesty

Cesta C16 – travnatá, šířky 4m, napojuje se na cestu C3 a vede směrem k lesu, odvodnění příkopem, do kterého je napojen příkop cesty C3, příkop přes propustek vyústěn do zatravněné údolnice - průleh SP1.

 

Zahájení stavby:                        září 2015

Dokončení stavby:                      květen 2016

Celkové náklady realizace:          25 448 875 Kč bez DPH, hrazeno z veřejné pokladní správy

 

V současné době probíhá kolaudační řízení. Po vydání souhlasu s užíváním polních cest budou cesty převedeny do majetku příslušných obcí. U vysazené zeleně zajistí SPÚ, Pobočka Přerov tříletou následnou péči, po jejímž ukončení bude výsadba také předána obcím.

 

PC C3 Boškov s IP 11a.JPG

 

PC C3 Boškov s příkopemn a IP 13b.JPG

 

PC P 1, SP 1 a větrolam V1 v k.ú. Středolesí.JPG

 

Přehledná mapka PC C3 v k.ú.Boskov.jpg

 

Přehledná mapka PC P1 v k.ú. Stredolesi.jpg