Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Vyškov realizuje další biocentrum – LBC1 v k.ú. Kroužek

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov začal na podzim roku 2018, na základě žádosti Města Rousínov, s realizací lokálního biocentra LBC1 v katastrálním území Kroužek.

Kroužek je místní část města Rousínov a nachází se u dálnice mezi Brnem a Vyškovem. V k. ú. Kroužek proběhly komplexní pozemkové úpravy, které byly dokončeny zápisem do katastru nemovitostí v roce 2015. V rámci plánu společných zařízení bylo mimo jiné navrženo biocentrum, které je umístěno za jihozápadním okrajem zastavěné části (intravilánu) obce.  Potřeba navrhnout a zrealizovat zde biocentrum vznikla vlivem silného ohrožení vodní erozí. Půda byla hospodářsky využívána jako orná půda a v některých místech prudkého svahu vznikal dle výpočtů erozní smyv až 30 t.ha-1.rok-1. Navržené biocentrum má být spojnicí již vzrostlých a zapojených biokoridorů – na západě vedoucí podél hranice k. ú. Kroužek a k. ú. Čechyně, a lesním porostem v jižní části pod intravilánem obce. Město Rousínov pak v jeho realizaci vidělo svou prioritu. Jeho význam je kromě protierozní, půdoochranné, vodohospo­dář­ské a ekologické funkce také estetický. Nejedná se totiž o klasickou lesní výsadbu, nýbrž o výsadbu s rozmístěním rostlin do okrasných tvarů. Celé biocentrum protíná nezpevněná polní cesta, která tak biocentrum dělí na dva segmenty. Cesta vede z obce přes biocentrum k hranici k.ú. Čechyně, kde se napojuje na polní cesty C5 a C24 zrealizované pozemkovým úřadem v roce 2011 po dokončení komplexních pozemkových úprav v sousedním k. ú. Čechyně.

Jednotlivé segmenty zahrnují výsadbu celkem tří kruhů o poloměru 12,5 m s druhově pestrou skladbou autochtonních (původních) lučních bylin dosázených solitérními vysoko­kmennými dřevinami (dub, javor, jasan, lípa). Tyto lemují i okraje segmentů podél polní cesty. V severním segmentu vybíhá z kruhové výsadby paprsčitá výsadba poloodrostků a keřů. V jižním segmentu je skladba rostlin sázena v pravidelných pruzích různé délky, okolo kruhových míst dále v nepravidelném tvaru. Sazenice jsou vysoké cca od 40 do 120 cm, dle druhu, vyvázány k opěrnému kůlu a mulčovány slámou. Mezi nejvíce zastoupené druhy dřevin patří 8581 ks poloodrostků dubu, jasanu, javoru, habru, lípy, dále 4546 ks lesnických sazenic stejných druhů. Z keřů je zastoupeno 4722 ks ptačího zobu, kaliny, brslenu, javoru, svídy nebo lísky. Zbylá meziřadí jsou oseta krajinnou travní směsí.

Vzhledem k tomu, že rozvržení výsadby není klasický lesnický pás o stejné šířce, ale různorodé pruhy a tvary, mezi nimiž musel být dodržen pravidelný odstup, a to v kombinaci s náročným terénem, nebylo založení biokoridoru při samotné realizaci zrovna jednoduché. Ovšem po výsadbě a první seči se již rýsují tvary dle projektovaného návrhu firmy AGERIS s.r.o., samotnou realizaci provádí firma Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.

Celková plocha realizace biocentra je 5,24 ha. Celkové náklady činí necelých 5 mil. Kč s DPH a jsou hrazeny z dotačního Programu rozvoje venkova. Nyní probíhá následná péče, která bude ukončena v roce 2021. Poté bude realizace předána do majetku Města Rousínov a následně požádáno o proplacení dotace.

 

Autorka článku: Ing. Eva Horáková, KPÚ pro JmK, Pobočka Vyškov


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace