Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Rtyně nad Bílinou s názvem „Vodohospodářské opatření Rtyně nad Bílinou“.

Účelem stavby bylo vybudování malé vodní nádrže v lokalitě podmáčeného území vymezeného tělesem železniční trati Trmice – Bílina č. 131 a silnicí III/25822. Jedná se o výstavbu malé vodní nádrže s prostorem trvalého nadržení v území, kde se nachází v současnosti silně podmáčená oblast. Součástí stavby byly také 3 polní cesty, které byly navrženy v těsné blízkosti malé vodní nádrže a podél řeky Bíliny.

Malá vodní nádrž je přístupná pomocí nově navržených polních cest, které se snaží kopírovat trasy stávajících polních cest v daném území. Polní cesty jsou napojeny na stávající komunikace. Hlavní polní cesta č. 2 je napojena na silnici III/25822, vedlejší polní cesta č. 8 je napojena na místní komunikaci poblíž mostku přes řeku Bílinu. Nově navržená VPC5 je napojena taktéž na komunikaci III/25822 a na místní komunikaci ve Rtyni nad Bílinou.

Většinu objemu vodní nádrže tvoří neovladatelný prostor bez možnosti vypuštění. Normální hladina je navržena na kótu 165.20 m n. m. Ovladatelný prostor je do úrovně 165.30 m n. m., což je úroveň hrany bezpečnostního přelivu. Nádrž je plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při povodňových stavech. Stavba byla členěna na následující stavební objekty: SO 01 Zemní hráz, SO 02 Bezpečnostní přeliv, SO 03 Regulační objekt, SO 04 Terénní úpravy, SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí, SO 06 Polní cesta HPC 2, SO 07 Polní cesta VPC 5, SO 08 Polní cesta VPC 8, SO 09 Přeložka kabelu ČDT, SO 10 Oprava propustků

SO 01 Zemní hráz

Hráz malé vodní nádrže je sypaná, zemní homogenní v délce cca 120 m. V koruně je hráz výškově pravidelná, přímá, šířky 4 m, maximální výška hráze je 0,84 m nad stávající terén. Na levém břehu hráz navazuje na konstrukci navrhované polní cesty HPC 2.

SO 02 Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je nehrazený a tvoří jej zemní průleh v hrázi. Bezpečnostní přeliv je navržen na Q100, délka přelivné hrany je v délce 21 m a výška přelivné hrany je na kótu 165,30 m n. m. Bezpečnostní přeliv je opevněn lomovým a je po obou stranách zavázán do hráze 1 m širokým a 2 m dlouhým klínem z betonu a lomového kamene. Za bezpečnostním přelivem a regulačním objektem je odtok opevněn do vzdálenosti 4 m dlažbou z lomového kamene.

SO 03 Regulační objekt

Regulační zařízení je vybudováno v podobě požeráku. Je železobetonové konstrukce zavřeného jednoduchého požeráku s vtokovými křídly. Ovládání hradítka je kryto lehkým ocelovým děleným uzamykatelným poklopem. Ocelové konstrukce jsou provedeny s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a opatřeny antikorozním nátěrem. Pro manipulaci s hladinou je osazeno regulační hradítko (regulace úrovně hladiny). Ovládání je ruční.

SO 04 Terénní úpravy

SO 04.1 Objem trvalého nadržení

Před vlastním hloubením objemu malé vodní nádrže byla sejmuta orniční vrstva tl. 300 mm (celkem 12 440 m3). Hloubení nádrže probíhalo suchou cestou z provizorních komunikací, které bylo nutné po dobu stavby vybudovat vzhledem k malé únosnosti terénu v místě uvažovaného prostoru trvalého nadržení. Břehy jsou zpevněny zaválcováním štěrku (frakce 5-10 cm) do hlíny ve vrstvě 10-20 cm.

SO 04.2 Deponie vytěžené zeminy

Na deponii bylo uloženo cca 6 000 m3 zeminy.

SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí

Rekonstrukce odvodňovacího potrubí byla provedena výměnou stávajícího zaneseného potrubí v délce 70 m. Rekonstrukce odvodňovacího potrubí byla mezi nově navrženým vtokovým objektem a novým výústním objektem v korytě řeky Bíliny. Trasa navrhované kanalizace byla vedena v trase stávající stoky. V lomových bodech byly osazeny revizní šachty.

SO 06 Polní cesta HPC 2

Komunikace slouží pro zajištění kvalitního přístupu k ploše vodní nádrže a na těleso hráze. HPC 2 je vybudována na západní a severní straně vodní nádrže. V SZ rohu nádrže pokračuje HPC 2 podél tělesa dráhy a posléze ho kříží za pomoci podjezdu. Za podjezdem pokračuje HPC 2 SZ směrem k hranici k.ú. Rtyně nad Bílinou. HPC 2 je rozdělena na dvě části – část A vede od tělesa hráze podél tělesa dráhy až k hranici k.ú. Rtyně nad Bílinou. Část B je od napojení na silnici III/25822 až k úseku HPC 2 – část A m. Celková délka HPC 2 je 811,66 m. Hlavní polní cesta je jednopruhová obousměrná kategorie 5,0/30, kde šíře vozovky je 4,0 m a krajnice je 2 x 0,5 m. Součástí HPC 2 část B jsou 3 silniční propustky. Nátok do betonových trub je zajištěn z příkopu, který je tvořen příkopovými žlaby. Příkopové žlabovky jsou také osazeny na výtoku z trub pro zajištění plynulého odtoku povrchových vod do vodní nádrže.

SO 07 Polní cesta VPC 5

Komunikace slouží pro přístup na soukromé pozemky a na pozemky obce. Z důvodu stávajících šířkových poměrů vymezených tělesem dráhy a oplocením soukromých pozemků je v délce 115,0 m vedena polní cesta ve stávající trase při zachování stávajících šířkových poměrů bez krajnic. V tomto úseku došlo pouze k výměně konstrukčních vrstev komunikace. Celková délka VPC 5 je 191,98 m. Polní cesta je jednopruhová obousměrná komunikace.

SO 08 Polní cesta VPC 8

Komunikace slouží pro přístup na pozemky mezi řekou Bílinou a tělesem dráhy, a také k pohybu vozidel Povodí Ohře, státní podnik. Z tohoto důvodu došlo k napřímení polní cesty a obnovení její původní trasy blíže k břehové hraně řeky Bíliny. Celková délka VPC 8 je 735,09 m. Přístup na VPC 8 je zajištěn z místní komunikace v obci Rtyně nad Bílinou a stykovou křižovatkou z HPC 8, která se napojuje na silnici III. třídy. Vedlejší polní cesta je jednopruhová obousměrná kategorie 5,0/30, kde šíře vozovky je 4,0 m a krajnice je navržena jako 2 x 0,5 m. V místě stávajícího propustku v km 0,060 je z důvodu stávajících šířkových poměrů VPC 8 lokálně zúžena na 3,75 m. Toto zúžení je pouze přes stávající propustek. Z důvodu celkové délky VPC 8 je polní cesta doplněna o 2 výhybny. Výhybny jsou zbudovány v šířce 2,0 m, délky 20,0 m s náběhovými klíny délky 6,0 m.

SO 09 Přeložka kabelu ČDT

Trasa stávajícího dálkového kabelu DK Ústí – Úpořiny – Bílina byla v prostoru terénních úprav připravované stavby „Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou“. V úseku terénních úprav byla provedena přeložka stávajícího dálkového kabelu v celkové délce cca 356 m.

SO 10 Oprava propustků

  Stávající propustky na silnici III/25822 podél řešeného území vykazovaly dle prvotního průzkumu známky opotřebení a zvětrání povrchových vrstev. Žádný z propustků nebyl v době kontroly (11/2012) zborcen a tudíž nebylo nutné provést sanaci trub. Na požadavek investora byly tyto propustky sanovány. K sanaci došlo pomocí tlakového a mechanického očištění zvětralých částí a následné aplikaci stěrkových hmot určených pro sanaci betonových konstrukcí vystavených chemickým účinkům.

Přisypání zemního tělesa silnice III/25822

  Vlivem podmáčeného území došlo postupem času k částečnému sesuvu východního náspu silnice. Z důvodu zabránění dalšímu negativnímu pohybu náspu komunikace požadoval investor přisypání tělesa komunikace. S ohledem na majetkoprávní vztahy okolních pozemků byla stabilizace svahu provedena pouze na pozemku 207/33 (návrh katastrálních úprav). Celková délka stabilizace bude 266,0 m.

Dotace z Programu rozvoje venkova činila 46,22 mil. Kč. Celková investiční hodnota stavby byla ke dni předání díla 59,24 mil. Kč.

Kolaudační souhlasy s užíváním stavby vydal Magistrát města Teplice v květnu a červnu 2015. Poté byla investice spojená s realizací díla převedena do majetku obce Rtyně nad Bílinou.