Informace k vydání majetku církvím dle zákona č. 428/2012 Sb.

V rámci zákona č. 428/2012 Sb. bylo církvemi na Pobočce Česká Lípa (dále jen PK Česká Lípa) podáno 49 výzev, kde byl označen Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) jako povinná osoba k vydání zemědělských nemovitostí.

V těchto výzvách bylo požádáno o vydání 1231 parcel ve stavu dle PK (pozemkový katastr), ve stavu dle evidence KN ( katastr nemovitostí)  se jedná o 1243 parcel na LV 10002. Při identifikaci bylo zjištěno, že dalších 423 parcel KN bylo na LV jiných povinných osob, kterými byly zejména Státní statek Bílý Kostel v likvidaci, Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Ohře s.p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Ředitelství silnic a dálnic s.p.  a další. Těmto organizacím a státním podnikům byly výzvy postoupeny.

K dnešnímu dni bylo na PK Česká Lípa uzavřeno 47 dohod s oprávněnými osobami a z nich bylo 46 dohod schváleno rozhodnutím Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj. Celkem se jedná o 391 pozemků o výměře 394 ha, z nichž téměř polovina musela být zaměřena geometrickými plány. Zde bychom chtěli poděkovat firmám Geodézie On Line spol. s r.o. a Ing. Ladislav Kovář, které zaměřovaly pozemky nejen SPÚ, ale i pro Lesy ČR v rámci memoranda o spolupráci a se kterými máme jen ty nejlepší pracovní zkušenosti.

Nebyly uzavřeny dohody se třemi oprávněnými osobami, které požadovaly vydání majetku na základě přídělu. V těchto případech se přídělové řízení nedokončilo vzhledem k tomu, že v platnost vešel zákon č. 46/1948 Sb. a majetek připravený pro směny a přídělová řízení byl zestátněn a ke vzniku přídělů již nedošlo.

Dále nebyla uzavřena dohoda na pozemky v k. ú. Děštná u Dubé, kde proběhla komplexní pozemková úprava a po ní došlo k odstátnění téměř veškeré půdy.

Posledním oříškem bylo vydání majetku v k. ú. Horní Libchava, kde se o stejný majetek přihlásily 2 oprávněné osoby a to Suverénní řád Maltézských rytířů – České Velkopřevorství a Římskokatolická farnost Horní Libchava. Jedni dokládali vlastnictví knihovní vložkou č. 62, kde byl posledním zápisem skutečně zápis o vlastnictví řádu a druzí dokládali výměr o výkupu majetku farního úřadu Římskokatolického. Následně se dohledaly veškeré doklady k výkupu včetně jednání o výkupu, dohody o výkupu a soupisu majetku farního úřadu Horní Libchava, který zastupovala Biskupská konsistoř Litoměřice. Nakonec byly objeveny i konfiskační vyhlášky z roku 1945 a 1948, kde byl uveden Řád Maltézských rytířů. Ve vyhlášce z roku 1945 byl tužkou vyškrtnut, ale ve vyhlášce z roku 1948 byl ponechán. Vzhledem k rozporuplnosti a nevěrohodnosti námi dohledaných podkladů nebyla dohoda uzavřena ani s jednou s oprávněných osob, které majetek požadovali. Pokusili jsme se dohledat i protokol z 5.12.1874, na základě kterého byl zápis v knihovní vložce proveden, ale ten se bohužel ve Státním oblastním archívu Litoměřice, na Pobočce v České Lípě nedohledal.

Objevili jsme tam jiný zápis a to z roku 1868, kde byla zapsána jako vlastník požadovaných pozemků Obec Horní Libchava a také mapy z roku 1856 a 1905, kde byly vyznačeny farní pozemky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům SOALT, Pobočky Česká Lípa, zvláště paní Jaroslavě Jarolímkové a paní Viole Bendové, nejen za vřelé přijetí, ale i za neuvěřitelnou trpělivost při přinášení a přivážení materiálů k prostudování a v neposlední řadě za jejich fantastickou znalost inventářů, neboť jen díky tomu jsme objevili tolik potřebné podklady pro uzavření dohod. 

V současné době zbývá uzavřít poslední dvě dohody s oprávněnými osobami -  Římskokatolickou farností Stvolínky a Biskupstvím litoměřickým na pozemky v k. ú. Stvolínky, kde nyní nabylo právní moci rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv. Předpokládáme, že zde bude vydáno 166 ha půdy, neboť právě  Stvolínky byly jedním z velkostatků patřících Biskupství litoměřickému. Tyto dohody by měly být posledním počinem ve věci církevních restitucí, které nás na PK Česká Lípa čekají. Musíme říci, že naše práce byla o to jednodušší, že jsme v naší spisovně PK Česká Lípa objevili 7 archivních krabic s nápisem “Kronika města Mimoň”, ale po otevření jsme zjistili, že krabice obsahují kompletní doklady k výkupu pozemků církví i fyzických a právnických osob dle zákona č. 46/1948 Sb., a také revizní výměry a rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vyvlastnění majetku dle zákona č. 142/1947 Sb. V těchto krabicích jsme dohledali podstatnou část dokumentů potřebných k uzavření dohod. Některé dokumenty nám byly poskytnuty také Biskupstvím litoměřickým, kde musíme zmínit příkladnou spolupráci s paní Mgr. Hanou Fiedlerovou a paní Ivanou Šimkovou, které nám svědomitě dodávaly potřebné doklady a vzorně s námi spolupracovaly.

Závěrem bychom chtěli říci, že díky spolupráci všech zúčastněných stran jsme ve věci vydávání majetku církvím dle zákona č. 428/2012 Sb. na dobré cestě dokončit celou záležitost do konce roku 2015. 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace